Scroll to top
© 2019, Powered by Spider Design

Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Domków w Wiosce Jagny

§ 1 Ogólne warunki

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków.
Wyjaśnienie następujących pojęć:

Domek – obiekt znajdujący się na terenie „Wioski Jagny”

Opłata za pobyt – iloczyn opłaty za jeden dzień pobytu w Domku, określonej w dziale Oferta dostępnym na stronie www.wioskajagny.pl oraz sumy dni, na które dokonywana jest rezerwacja;

Wynajmujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która dokonała rezerwacji, a następnie wpłaciła zadatek

§ 2 Zasady rezerwacji

Wstępnej rezerwacji dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres andrzej@walczak.com lub telefonicznie 501 147 767 podając następujące dane:

Imię i nazwisko lub nazwę Wynajmującego
Liczbę gości z zaznaczeniem czy jest to osoba dorosła czy dziecko. W przypadku dziecka podanie wieku.
Dokładny termin pobytu

Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji, klient zobowiązany jest w ciągu 2 dni do dokonania wpłaty zadatku.
Wpłata dokonywana na Numer rachunku: 78 1140 2004 0000 3602 7572 4075
Andrzej Walczak Szkoła Jagny & Wioska Jagny 34-520 Poronin ul.Tatrzańska 13H
Numer NIP 6782107926
Numer REGON 356815798

Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Wynajmującego. W momencie dokonania rezerwacji
i wpłacenia 50% zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.

§ 3 Odwołanie rezerwacji

  1. Wynajmujący są uprawnieni do odwołania rezerwacji w terminie do 60 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. W przypadku pobytów w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten jest zwiększany do 75ciu dni.
  2. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 60 (75 Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy) dni dla dni przed planowanym przyjazdem dopuszczalne jest jedynie za zapłatą odstępnego w wysokości 50% Opłaty za pobyt.
  3. Właściciel uprawniony jest do dokonania potrącenia należności, o której mowa w ust. 2 z kwotą zadatku, o której mowa w § 2

§ 4 Warunki płatności

Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty po uwzględnieniu kwoty zadatku, o której mowa w § 2 ust. 2 dokonywana jest najpóźniej w dniu przyjazdu.
W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości ( 500 PLN domki 6os / 1000 PLN dom 14os), która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.
W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 5 Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie

Doba zaczyna się o godz: 16:00 (przyjazd), a kończy o godz: 10:00 (wyjazd).

Zakwaterowanie następuję w dniu przyjazdu, po otrzymaniu specjalnego kodu. Wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
Klient w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru domku tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.
W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku. Koszt posprzątania domków wynosi 100 zł.

§ 6 Zasady pobytu

Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu ( z jego winy ) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.
W przypadku skrócenia pobytu na zasadach określonych w ust. 5, Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

§ 7 Postanowienia końcowe

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Klauzula informacyjna RODO