Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Domków w Wiosce Jagny

§ 1 Ogólne warunki

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacje i najem domków.
Wyjaśnienie następujących pojęć:
Domek – obiekt znajdujący się na terenie „Wioski Jagny”
Opłata za pobyt – iloczyn opłaty za jeden dzień pobytu w Domku, określonej w dziale cennik dostępnym na stronie www.wioskajagny.pl oraz sumy dni, na które dokonywana jest rezerwacja;
Wynajmujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która dokonała rezerwacji, a następnie wpłaciła zadatek.
Właściciel – Szkoła Jagny & Wioska Jagny – Andrzej Walczak

§ 2 Zasady rezerwacji

Wstępnej rezerwacji dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres andrzej@walczak.com lub telefonicznie 501 147 767 – 790 336 333 podając następujące dane:
Imię i nazwisko lub nazwę Wynajmującego
Liczbę gości z zaznaczeniem czy jest to osoba dorosła czy dziecko. W przypadku dziecka podanie wieku.
Dokładny termin pobytu. Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji, Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty zadatku w terminie określonym w rezerwacji wstępnej.
Wpłata dokonywana na Numer rachunku: 78 1140 2004 0000 3602 7572 4075
Andrzej Walczak Szkoła Jagny & Wioska Jagny 34-520 Poronin ul. Tatrzańska 13H
Numer NIP 6782107926 Numer REGON 356815798
Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Wynajmującego. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia 50% zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.

§ 3 Odwołanie rezerwacji

1. Wynajmujący są uprawnieni do odwołania rezerwacji w terminie do 60 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. W przypadku pobytów w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten jest zwiększany do 75ciu dni.
2. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni (75 Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy) przed planowanym przyjazdem dopuszczalne jest jedynie za zapłatą odstępnego w wysokości 50% Opłaty za pobyt.
3. Właściciel uprawniony jest do dokonania potrącenia należności, o której mowa w ust. 2, § 3 z kwotą zadatku, o której mowa w § 2.

§ 4 Warunki płatności

Pozostała kwota za pobyt, oraz kaucja zwrotna, wymagana jest na rachunku właściciela 2 dni przed przyjazdem.

Kaucja zwrotna w wysokości ( 500 PLN domek 6os / 1000 PLN dom 14os), jest zwracana w ciągu 2 dni roboczych po wykwaterowaniu i sprawdzeniu domku przez serwis sprzątający.

W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Właściciela, zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 5 Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie

Doba zaczyna się o godz.: 16:00 (przyjazd), a kończy o godz.: 10:00 (wyjazd).
Zakwaterowanie następuję w dniu przyjazdu, po otrzymaniu specjalnego kodu dostępu. Wykwaterowanie z Domku następuje do godziny 10 w dniu wyjazdu po kontakcie z Właścicielem, wcześniejsze wykwaterowanie jest możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym .
Wynajmujący w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru domku tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.
W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku. Koszt posprzątania domków wynosi 200 zł mały domek smrekowy 6os / 400zł Modrzewiowy dom 14 osobowy .

§ 6 Zasady pobytu

Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu ( z jego winy ) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt i w pierwszej kolejności rozliczone z kaucji.
W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu. W przypadku skrócenia pobytu na zasadach określonych w ust. 5, Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

§ 7 Postanowienia końcowe

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, Internetu, tv.
Zwierzęta nie są akceptowane – chyba że ustalono odrębne warunki pobytu. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.