Klauzula informacyjna RODO

§ 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dokonując rezerwacji w w obiekcie WioskaJagny.pl, Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Powyższe dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim.

§ 2. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Jagny & Wioska Jagny – Andrzej Walczak 34-520 Poronin ul. Tatrzańska 13h W podmiocie wyznaczone są osoby nadzorujące przestrzeganie zasad ochrony danych kontakt e-mail: kontakt@wioskajagny.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelarską lub transportową – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne (system rezerwacji Booking Calendar WP) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub transportowych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula Informacyjna RODO Szkoła Jagny & Wioska Jagny – Andrzej Walczak 34-520 Poronin ul. Tatrzańska 13h.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Załączniki klauzuli informacyjnej:

  1. Środki ochrony fizycznej
  2. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
  3. Środek organizacyjny do przetwarzania danych osobowych dopuszczono wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przed administratora danych
  4. Upoważnienie administratora bezpieczeństwa informacji do nadawania upoważnień
  5. Ustanowienie administratora bezpieczeństwa informacji
  6. Wykaz podmiotów, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych
  7. Opis struktury zbiorów danych
  8. Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych